12-03-2020 Druga licytacja nieruchomości : w Rybniku, przy ul. Hetmańskiej 5d/3

12-03-2020 Druga licytacja nieruchomości : w Rybniku, przy ul. Hetmańskiej 5d/3 Sygn.akt Km 1275/15

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Tomasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza w Rybniku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 12 marca 2020 r. o godz. 10:00 w sali nr 120 Sądu Rejonowego w Rybniku odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Rybniku, przy ul. Hetmańskiej 5D/3 stanowiącej własność dłużników:
Cichy Ryszard
Cichy Barbara

Nieruchomość posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku pod numerem GL1Y/00147491/2. Nieruchomość lokalowa położona jest na parterze, składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z wc, spiżarki. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwnicy. Lokal mieszkalny o powierzchni 48,94 m², powierzchnia piwnicy wynosi 15,00 m². Układ funkcjonalny pomieszczeń lokalu typowy: wejście do pomieszczeń niezależne z przedpokoju, kuchnia z oknem, lokal nie posiada balkonu. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną podtynkową, wodną, ogrzewanie lokalu piecowe, węglowe.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę:

55.100,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj.:

36.733,33 zł.
Rękojmia:

5.510,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi bądź na rachunek bankowy komornika w ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik nr 21105013441000002305058154. Wpłaty na rachunek bankowy należy dokonać do godziny 12:00 dnia poprzedzającego licytację.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA