01-04-2020r. Pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Rybnik ul. Morcinka 1A/13 ; Sygn.akt Km 5207/17

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Tomasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza nr XI w Rybniku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 1 kwietnia 2020 r. o godz. 09:00 w sali nr 118 Sądu Rejonowego w Rybniku odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej położonej w Rybniku przy ul. Morcinka 1A/13 i stanowiącej własność dłużnika: Michalski Daniel

Nieruchomość posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku pod numerem GL1Y/00147401/5. Lokal mieszkalny położony jest na 3 piętrze budynku, składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, pomieszczenia przynależnego – piwnicy o powierzchni 8,40 m2. Powierzchnia lokalu mieszkalnego wynosi 53,35 m2. Wejście do lokalu niezależne z korytarza klatki schodowej. Drzwi wejściowe do lokalu konstrukcji stalowej, powlekane, na ościeżnicy konstrukcji stalowej. W lokalu energia elektryczna odłączona. Z własnością lokalu związany jest udział 582/100000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego do dnia 17.08.2066 r. oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę:

86.400,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj.:

64.800,00 zł.
Rękojmia:

8.640,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi bądź na rachunek bankowy komornika w ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik nr 21105013441000002305058154. Wpłaty na rachunek bankowy należy dokonać do godziny 12:00 dnia poprzedzającego licytację. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.