08-04-2020r. Pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Rybniku, przy ul. Patriotów 25c/7

Sygn.akt Km 3468/18

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Tomasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza nr XI w Rybniku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 8 kwietnia 2020 r. o godz. 9:00 w sali nr 230 Sądu Rejonowego w Rybniku odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Rybniku, przy ul. Patriotów 25c/7 i stanowiącego własność dłużników:
KISZKOWSKI KRZYSZTOF
KISZKOWSKA BARBARA

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku pod numerem GL1Y/00135013/1 składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 44,60 m2. Lokal znajduje się w zasobach Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę:

94.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj.:

70.500,00 zł.
Rękojmia:

9.400,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi bądź na rachunek bankowy komornika w ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik nr 21105013441000002305058154. Wpłaty na rachunek bankowy należy dokonać do godziny 12:00 dnia poprzedzającego licytację. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika (tel. 032 421 51 43, 501-787-263).
Informacje o nieruchomości udostępnione są na stronie internetowej komornika www.komornikrybnik.pl
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.