Drugi termin licytacji nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Tomasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza nr XI w Rybniku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 26 marca 2021 r. o godz. 13:30 w Ośrodku Biznesu w Rybniku, ul. Jankowicka 23/25 (duża sala konferencyjna III piętro) odbędzie się:

DRUGA L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. Buhla 45b stanowiącej własność dłużnika:
Lip Mirosław

Nieruchomość gruntowa zbudowana składa się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 1817/103, obręb Zebrzydowice, o powierzchni 0,1485 ha; z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Rybniku księga wieczysta nr GL1Y/00008310/4. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem garażowo-gospodarczym adaptowanym w części gospodarczej na cele mieszkalne. Nieruchomość obciążona jest służebnością drogi koniecznej – zgodnie ze stanem faktycznym jest wykonywane w pasie gruntu o pow. 153m ² pod urządzoną drogę wewnętrzną poza ogrodzeniem nieruchomości, z drogi wewnętrznej korzystają właściciele nieruchomości sąsiednich.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 351.170,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. 234.113,33 zł.
Rękojmia 35.117,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi bądź na rachunek bankowy komornika w ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik nr 21105013441000002305058154. Wpłaty na rachunek bankowy należy dokonać do godziny 12:00 dnia poprzedzającego licytację. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika (tel. 032 421 51 43, 501-787-263).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

Tomasz Wiśniewski