Km 3738/16 Szymańscy nieruchomość

Sygn.akt Km 3738/16

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Tomasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza w Rybniku zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26 marca 2019 r. o godz 10:00 w sali nr 228 Sądu Rejonowego w Rybniku odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

Nieruchomości  – lokal stanowiący odrębną nieruchomość – położonej w Rybniku przy ul. Pukowca 1/33 

 

stanowiącej własność dłużników: Szymański Ryszard Szymańska Halina

 

Nieruchomość posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku pod numerem GL1Y/00149091/2. Lokal mieszkalny położony jest na 2 piętrze budynku, 3 kondygnacji nadziemnej budynku, budynek bez windy, lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc oraz spiżarka. Lokal posiada balkon typu loggia. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 56,55 m2. Wejście do lokalu niezależne z korytarza klatki schodowej. Drzwi wejściowe do lokalu konstrukcji drewnianej, na ościeżnicy stalowej. Stolarka okienna konstrukcji PCV z szybami zespolonymi. Z własnością lokalu związany jest udział 333/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu.

 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę:

115.200,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj.:

86.400,00 zł.

Rękojmia:

11.520,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi bądź na rachunek bankowy komornika w ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik nr 21105013441000002305058154. Wpłaty na rachunek bankowy należy dokonać do godziny 12:00 dnia poprzedzającego licytację.  Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika  (tel. 032 421 51 43, 501-787-263). Informacje o nieruchomości udostępnione są na stronie internetowej komornika www.komornikrybnik.pl   Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W związku z pojawiającymi się próbami wpływania na licytantów do odstąpienia od udziału w licytacji przez osoby zainteresowane zakupem ruchomości-nieruchomości po cenach wywołania, komornik informuje, że każda zgłoszona próba zastraszenia innego licytanta lub próba przekupstwa w zamian za odstąpienie od licytacji będzie zgłaszana organom ścigania.
Art. 305 Kodeksu karnego § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.

 

????????????????????????????????????????