KM 3754/16 Nieród nieruchomość

Sygn.akt Km 3754/16

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Tomasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza w Rybniku zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 12 grudnia 2018 r. o godz. 8:30 w sali nr 250 Sądu Rejonowego w Rybniku odbędzie się:

 

D R U G A    L I C Y T A C J A

 

Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu -  położonego w Rybniku, przy ul. 1 Maja 33/1 stanowiącego własność dłużnika: Neród Janusz

 

Ograniczone prawo rzeczowe posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku nr GL1Y/00137607/6. Lokal mieszkalny obejmuje parter budynku, lokal powstał w wyniku połączenia dwóch sąsiednich lokali mieszkalnych. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Pomieszczenia mieszkalne przejściowe, układ pomieszczeń w amfiladzie. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 72,98 m2. Lokal nie posiada balkonu. Stan techniczny lokalu do remontu. W lokalu widoczne zawilgocenia od fundamentów piwnic.

 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę:

76.100,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj.:

50.733,33 zł.

Rękojmia:

7.610,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi bądź na rachunek bankowy komornika w ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik nr 21105013441000002305058154. Wpłaty na rachunek bankowy należy dokonać do godziny 12:00 dnia poprzedzającego licytację. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika  (tel. 032 421 51 43, 501-787-263).   Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W związku z pojawiającymi się próbami wpływania na licytantów do odstąpienia od udziału w licytacji przez osoby zainteresowane zakupem ruchomości-nieruchomości po cenach wywołania, komornik informuje, że każda zgłoszona próba zastraszenia innego licytanta lub próba przekupstwa w zamian za odstąpienie od licytacji będzie zgłaszana organom ścigania.
Art. 305 Kodeksu karnego § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA