KM 3944/15 Paczkowski nieruchomość

Sygn.akt Km 3944/15

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Tomasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza w Rybniku zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 1 lutego 2019 r. o godz. 11:30 w sali nr 250 Sądu Rejonowego w Rybniku  odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Rybniku, przy ul. Dolnej 106 i stanowiącej własność dłużnika: Paczkowska Krystyna

 

Nieruchomość posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku pod numerem GL1Y/00010248/5. Nieruchomość składa się z działki gruntu nr 886/17 o powierzchni 0,0920 ha zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym, piętrowym oraz budynkiem gospodarczym. Budynek położony jest na terenie szkód górniczych (za budynek mieszkalny zostało wypłacone pełne odszkodowanie z tytułu szkód górniczych). Budynek gospodarczy parterowy ze stryszkiem, wolnostojący posadowiony w granicy nieruchomości. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 21,96 m2. Do budynku gospodarczego przylega jednokondygnacyjna wiata konstrukcji drewnianej. Budynek posiada instalacje: ogrzewania (c.o.): kocioł centralnego ogrzewania zasilany węglem tradycyjny, grzejniki z ogniw żeliwnych, instalacja z rur stalowych (rury częściowo zerodowane); wodną z sieci miejskiej – instalacja z rur PCV klejonych, ciepła woda użytkowa z bojlera zasilanego z kotła centralnego ogrzewania wężownicą; elektryczną podtynkową; kanalizacyjną – instalacja z rur PCV.

 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę:

93.200,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj.:

69.900,00 zł.

Rękojmia:

9.320,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi bądź na rachunek bankowy komornika w ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik nr 21105013441000002305058154. Wpłaty na rachunek bankowy należy dokonać do godziny 12:00 dnia poprzedzającego licytację.  Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika  (tel. 032 421 51 43, 501-787-263). Informacje o nieruchomości udostępnione są na stronie internetowej komornika www.komornikrybnik.pl   Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W związku z pojawiającymi się próbami wpływania na licytantów do odstąpienia od udziału w licytacji przez osoby zainteresowane zakupem ruchomości-nieruchomości po cenach wywołania, komornik informuje, że każda zgłoszona próba zastraszenia innego licytanta lub próba przekupstwa w zamian za odstąpienie od licytacji będzie zgłaszana organom ścigania.
Art. 305 Kodeksu karnego § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.

???????????????????????????????

 

???????????????????????????????

???????????????????????????????

 

???????????????????????????????

 

??????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????