KM 828/14

Sygn.akt Km 828/14

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Tomasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza nr XI w Rybniku zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24 maja 2019 r. o godz. 12:15 w sali nr 118 Sądu Rejonowego w Rybniku  odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

Nieruchomości  położonej  w Szczerbicach przy ul. Biernackiego 22 stanowiącej własność dłużnika: Nosiadek Norbert

 

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku o nr GL1Y/00071838/3 i opisana jest jako nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 0,4928 ha. Powierzchnia użytkowa budynku 121,20 m2. Na zapleczu nieruchomości wydzielony ogród przydomowy oraz budynek garażowo – gospodarczy murowany, budynek ze stryszkiem. Dalsza część działki poza ogrodzeniem na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka gruntu nr 315/20 składa się z części zabudowanej, zgodnie z rejestrem gruntów: Br-RIVb – 972m2, cześć niezabudowanej, zgodnie z rejestrem gruntów: RIVb – 3956m2, w tym grunt pod zabudowę (zgodnie z mpzp. E86MN2) – 1832m2 oraz grunt rolny wyłączony z zabudowy (zgodnie z mpzp. E14R ) – 2124m2.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę:

228.700,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj.:

171.525,00 zł.

Rękojmia:

22.870,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi bądź na rachunek bankowy komornika w ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik nr 21105013441000002305058154. Wpłaty na rachunek bankowy należy dokonać do godziny 12:00 dnia poprzedzającego licytację. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika  (tel. 032 421 51 43, 501-787-263). Informacje o nieruchomości udostępnione są na stronie internetowej komornika www.komornikrybnik.pl   Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W związku z pojawiającymi się próbami wpływania na licytantów do odstąpienia od udziału w licytacji przez osoby zainteresowane zakupem ruchomości-nieruchomości po cenach wywołania, komornik informuje, że każda zgłoszona próba zastraszenia innego licytanta lub próba przekupstwa w zamian za odstąpienie od licytacji będzie zgłaszana organom ścigania.
Art. 305 Kodeksu karnego § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.