KM2683/16

Sygn.akt Km 2683/16

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Tomasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza nr XI w Rybniku zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 1 października 2019 r. o godz. 8:30 w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Rybniku odbędzie się:

 

D R U G A    L I C Y T A C J A

 

Dwóch udziałów w nieruchomości po 1/2 – nieruchomości gruntowej – położonej w Rybniku, przy ul. Borki 59.

Właścicielami nieruchomości są: Włoczek Tomasz Szatkowska-Włoczek Katarzyna

 

Nieruchomość posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku pod numerem GL1Y/00125886/8.   Nieruchomość składa się z działki gruntu nr 3956/39 o powierzchni 0,0996 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym, wybudowanym w latach 2005-2010. Powierzchnia użytkowa budynku 177,21 m ². Teren płaski, wyposażony w sieć wodną, kanalizacyjną, gazową oraz elektryczną.

 

Cała nieruchomość została oszacowana na kwotę:

624.900,00 zł.

Wartość udziału (1/2) dłużnika Włoczek Tomasz w nieruchomości stanowi odpowiednią część sumy oszacowania całej nieruchomości i wynosi:

312.450,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania udziału dłużnika tj:

208.300,00 zł.

Rękojmia:

31.245,00 zł.

 

Wartość udziału (1/2) dłużnika Szatkowska-Włoczek Katarzyna  w nieruchomości stanowi odpowiednią część sumy oszacowania całej nieruchomości i wynosi:

312.450,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania udziału dłużnika tj:

208.300,00 zł.

Rękojmia:

31.245,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału w  nieruchomości ze wskazaniem wybranego udziału najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi bądź na rachunek bankowy komornika w ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik nr 21105013441000002305058154. Wpłaty na rachunek bankowy należy dokonać do godziny 12:00 dnia poprzedzającego licytację. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika  (tel. 032 421 51 43, 501-787-263).   Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W związku z pojawiającymi się próbami wpływania na licytantów do odstąpienia od udziału w licytacji przez osoby zainteresowane zakupem ruchomości-nieruchomości po cenach wywołania, komornik informuje, że każda zgłoszona próba zastraszenia innego licytanta lub próba przekupstwa w zamian za odstąpienie od licytacji będzie zgłaszana organom ścigania.
Art. 305 Kodeksu karnego § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

DSCN8522

 

 

DSCN8521

DSCN1695

DSCN8519

DSCN8518