Km6388/17

Sygn.akt Km 6388/17

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Tomasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza nr XI w Rybniku zawiadamia, że w celu zniesienia współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu poprzez jego sprzedaż w drodze postępowania egzekucyjnego na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc w dniu 30 września 2019 r. o godz. 8:30 w sali nr 118 Sądu Rejonowego w Rybniku odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 9/5, znajdującego się w zasobach Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Współwłaścicielami lokalu są: Marcinkowski Dawid Marcinkowska Janina Marcinkowski Artur

 

Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie została urządzona księga wieczysta. Lokal mieszkalny położony jest na 2 piętrze, 3 kondygnacji nadziemnej budynku, składa się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wraz z powierzchnią pomieszczenia przynależnego – piwnicy wynosi 67,30 m2. Budynek 5 piętrowy, podpiwniczony, wybudowany w technologii wielkopłytowej. Budynek oddany do użytku w 1978 r. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną podłączoną do sieci miejskiej, gazową, centralne ogrzewanie.

 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę:

135.600,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj.:

101.700,00 zł.

Rękojmia:

13.560,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi bądź na rachunek bankowy komornika w ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik nr 21105013441000002305058154. Wpłaty na rachunek bankowy należy dokonać do godziny 12:00 dnia poprzedzającego licytację. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika  (tel. 032 421 51 43, 501-787-263).   Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W związku z pojawiającymi się próbami wpływania na licytantów do odstąpienia od udziału w licytacji przez osoby zainteresowane zakupem ruchomości-nieruchomości po cenach wywołania, komornik informuje, że każda zgłoszona próba zastraszenia innego licytanta lub próba przekupstwa w zamian za odstąpienie od licytacji będzie zgłaszana organom ścigania.
Art. 305 Kodeksu karnego § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA