O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Tomasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza nr XI w Rybniku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 19 stycznia 2022r o godz. 9.00 w sali nr 120 Sądu Rejonowego w Rybniku odbędzie się:

Druga licytacja dwóch udziałów w nieruchomości po 1/2 – lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość – położonej w Rybniku, przy ul. Kuboszka 2A/6.

 

Cała nieruchomość została oszacowana na kwotę: 58.950,00zł.
Wartość udziału (1/2) dłużnika w nieruchomości stanowi odpowiednią część sumy oszacowania całej nieruchomości i wynosi: 29.475,00zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania udziału dłużnika tj: 19.650,00zł.
Rękojmia: 2.947,50zł.

Wartość udziału (1/2) dłużnika w nieruchomości stanowi odpowiednią część sumy oszacowania całej nieruchomości i wynosi: 29.475,00zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania udziału dłużnika tj: 19.650,00zł.
Rękojmia: 2.947,50zł.

Nieruchomość posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku pod numerem GL1Y/00122367/3. Lokal mieszkalny położony jest na 1 piętrze budynku, 2 kondygnacji budynku, budynek bez windy, składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc, pomieszczenia przynależnego – piwnica. Lokal posiada balkon typu loggia. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym wynosi 52,49 m2.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału w nieruchomości ze wskazaniem wybranego udziału najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi bądź na rachunek bankowy komornika w ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik nr 21105013441000002305058154. Wpłaty na rachunek bankowy należy dokonać do godziny 12:00 dnia poprzedzającego licytację. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika (tel. 032 421 51 43, 501-787-263).  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podpis