O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Tomasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza nr XI w Rybniku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 03 lutego 2022r. o godz. 14:00 w sali nr 120 Sądu Rejonowego w Rybniku odbędzie się:

Druga licytacja  nieruchomości położonej w Rybniku, przy ul. Hetmańskiej 5D/3

 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 55.100,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. 36.733,33 zł.

Rękojmia 5.510,00 zł.

 

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku nr GL1Y/00147491/2. Nieruchomość lokalowa położona jest na parterze, składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z wc, spiżarki. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwnicy. Lokal mieszkalny o powierzchni 48,94 m², powierzchnia piwnicy wynosi 15,00 m². Układ funkcjonalny pomieszczeń lokalu typowy: wejście do pomieszczeń niezależne z przedpokoju, kuchnia z oknem, lokal nie posiada balkonu. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną podtynkową, wodną, ogrzewanie lokalu piecowe, węglowe.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi bądź na rachunek bankowy komornika w ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik nr 21105013441000002305058154. Wpłaty na rachunek bankowy należy dokonać do godziny 12:00 dnia poprzedzającego licytację.  Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika Informacje o nieruchomości udostępnione są na stronie internetowej komornika www.komornikrybnik.pl Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podpis