O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Tomasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza nr XI w Rybniku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14.06.2023r. o godz 14:00 w sali nr 120 Sądu Rejonowego w Rybniku odbędzie się:

 

 

pierwsza licytacja dwóch udziałów w nieruchomości po 1/2 każdy – lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość – położonej w Rybniku, przy ul. Kuboszka 2A/6. 

 

 

Cała nieruchomość została oszacowana na kwotę  189 000,00 zł

Wartość udziału (1/2) dłużnika w nieruchomości stanowi odpowiednią część sumy oszacowania całej nieruchomości i wynosi: 94 500,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania udziału dłużnika tj: 70 875,00 zł
Rękojmia 9 450,00 zł

Wartość udziału (1/2) dłużnika  w nieruchomości stanowi odpowiednią część sumy oszacowania całej nieruchomości i wynosi: 94 500,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania udziału dłużnika tj: 70 875,00 zł
Rękojmia 9 450,00 zł

 

 

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku nr GL1Y/00122367/3 i opisana jest jako lokal mieszkalny położony na 1 piętrze, 2 kondygnacji budynku, budynek bez windy, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc, pomieszczenia przynależnego – piwnica. Lokal posiada balkon typu loggia. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym wynosi 52,49 m2.
Z własnością związany jest udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 63/1000 części, stanowiący grunt oraz części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi bądź na rachunek bankowy komornika w ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik nr 21105013441000002305058154. Wpłaty n  rachunek bankowy należy dokonać do godziny 12:00 dnia poprzedzającego licytację. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika (tel. 032 421 51 43, 501-787-263). Protokół opisu i oszacowania nieruchomości można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Rybniku na  trzy dni przed terminem licytacji. Informacje o nieruchomości udostępnione są na stronie internetowej komornika www.komornikrybnik.pl Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podpis