O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Tomasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza nr XI w Rybniku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26.05.2023r. o godz 10:00 w sali nr 33 Sądu Rejonowego w Rybniku odbędzie się:

 

 

 

Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Rybniku, przy ul. Strażackiej 56

 

 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 266 900,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania 200 175,00 zł
Rękojmia 26 690,00 zł

 

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku nr GL1Y/00000817/2 i opisana jest jako nieruchomość gruntowa, składająca się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym numer 488/141 o powierzchni 0,1016 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym piętrowym z przylegającym budynkiem garażowym. Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, piętrowy z poddaszem użytkowym. Budynek dwubryłowy, podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa budynku mieszklanego wynosi 207,39 m2, powierzchnia użytkowa podpowniczenia wynosi 33,99 m2, Powierzchnia użytkowa budynku garażowego, wynosi 71,74 m2.

 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi bądź na rachunek bankowy komornika w ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik nr 21105013441000002305058154. Wpłaty na rachunek bankowy należy dokonać do godziny 12:00 dnia poprzedzającego licytację.  Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika (tel. 032 421 51 43, 501-787-263). Protokół opisu i oszacowania nieruchomości można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Rybniku na trzy dni przed terminem licytacji.  Informacje o nieruchomości udostępnione są na stronie internetowej komornika www.komornikrybnik.pl
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podpis