O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Tomasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza nr XI w Rybniku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26.05.2023r. o godz 11:00 w sali nr 33 Sądu Rejonowego w Rybniku odbędzie się:

 

 

Pierwsza licytacja nieruchomości – lokal stanowiący odrębną nieruchomość – położonej w Rybniku przy ul. Barbary 13A/24 

 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 122 273,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania 91 704,75 zł
Rękojmia 12 227,30 zł

 

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku nr GL1Y/00137169/3 i opisana jest jako lokal mieszkalny o niskim standardzie wykończenia, położony na czwartym piętrze, 5 kondygnacji budynku (ostatniej), składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju. Powierzchnia lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 36,36 m2. Wejście do lokalu niezależne z podestu klatki schodowej. Drzwi wejściowe do lokalu konstrukcji drewnianej, płytowe, typowe na ościeżnicy konstrukcji drewnianej.
Z własnością lokalu związany jest udział 160/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi bądź na rachunek bankowy komornika w ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik nr 21105013441000002305058154. Wpłaty na rachunek bankowy należy dokonać do godziny 12:00 dnia poprzedzającego licytację. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika (tel. 032 421 51 43, 501-787-263). Protokół opisu i oszacowania nieruchomości można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Rybniku na trzy dni przed terminem licytacji. Informacje o nieruchomości udostępnione są na stronie internetowej komornika www.komornikrybnik.pl Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podpis