O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Tomasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza nr XI w Rybniku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 05 sierpnia 2022r. o godz 11:00 w sali nr 33 Sądu Rejonowego w Rybniku odbędzie się:

 

Pierwsza licytacja nieruchomości, opisanej jako lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położonej w Rybniku przy ul. Zwycięstwa 10/8

 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 120 600,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania 90 450,00 zł
Rękojmia 12 060,00 zł

 

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku nr GL1Y/00146610/6 i opisana jest jako lokal mieszkalny, położony na parterze (1. kondygnacji nadziemnej) w budynku nr 10, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 53,12 m2.
Z własnością lokalu związany jest udział 1261/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. .

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi bądź na rachunek bankowy komornika w ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik nr 21105013441000002305058154. Wpłaty na rachunek bankowy należy dokonać do godziny 12:00 dnia poprzedzającego licytację.  Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika (tel. 032 421 51 43, 501-787-263).  Informacje o nieruchomości udostępnione są na stronie internetowej komornika www.komornikrybnik.pl Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podpis