O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Tomasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza nr XI w Rybniku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12 sierpnia 2022r. o godz 14:00 w sali nr 33 Sądu Rejonowego w Rybniku odbędzie się:

 

Pierwsza licytacja nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa zabudowana, położonej w Rybniku przy ul. Niedobczyckiej 75B

 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 646 900,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania 485 175,00 zł
Rękojmia 64 690,00 zł

 

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku nr GL1Y/00125205/1 i opisana jest jako nieruchomość gruntowa, składająca się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 957/8, obręb 0125 Zamysłów o powierzchni 0,2460 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, piętrowym, o łącznej powierzchni użytkowej: 215,25 m2 oraz budynkiem garażowo – gospodarczym. Instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna z odprowadzeniem do przydomowej oczyszczalni ścieków, gazowa, c.o. – zasilana z pompy ciepła, klimatyzacja.

 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi bądź na rachunek bankowy komornika w ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik nr 21105013441000002305058154. Wpłaty na rachunek bankowy należy dokonać do godziny 12:00 dnia poprzedzającego licytację .  Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika (tel. 032 421 51 43, 501-787-263).  Informacje o nieruchomości udostępnione są na stronie internetowej komornika www.komornikrybnik.pl Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podpis