Pierwszy termin licytacji nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Tomasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza nr XI w Rybniku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26 marca 2021 r. o godz. 13:00 w Ośrodku Biznesu w Rybniku przy ul. Jankowickiej 23/25 (duża sala konferencyjna III piętro):

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości – lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość – położonej w Rybniku, przy ul. Rymera 40/7 stanowiącej własność dłużnika:
Zmuda Urszula

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku nr GL1Y/00137861/4. Lokal mieszkalny położony jest na 2 piętrze budynku, składa się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym wynosi 27,21 m2. Wejście do lokalu niezależne z korytarza klatki schodowej. Budynek wyposażony w instalację: wodną, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, elektryczną. Dla nieruchomości lokalowej zostało wydane zaświadczenie o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 47.500,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. 35.625,00 zł.
Rękojmia 4.750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi bądź na rachunek bankowy komornika w ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik nr 21105013441000002305058154. Wpłaty na rachunek bankowy należy dokonać do godziny 12:00 dnia poprzedzającego licytację. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

K O M O R N I K

Tomasz Wiśniewski