Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

* Zgodnie z art. 12 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Tomasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza nr XI w Rybniku z siedzibą przy ul. Staszica 11, 44-200 Rybnik. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat . Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana ? narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Kancelarią Komornika. Sposoby kontaktu to: adres korespondencyjny 44-200 Rybnik ul. Staszica 11 adres e-mail: rybnik3@komornik.pl tel. (32) 421-51-43 formularz kontaktowy dostępny na stronie www.komornikrybnik.pl

 

Dane kontaktowe do Inspektora: Roman Kwieciński, e-mail: iod.rybnik.002@komornik.pl

 


 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej – RODO, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Tomasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza nr XI w Rybniku informuje:

 

I Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Tomasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza nr XI w Rybniku z siedzibą przy ul. Staszica 11, 44-200 Rybnik, telefon 32 42 15 143, 32 42 294 02

 

II Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (art. 13 pkt 1 lit. b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Roman Kwieciński. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisemnie na adres siedziby kancelarii : 44-200 Rybnik, ul. Staszica 11 lub poprzez adres e-mail : iod.rybnik.002@komornik.pl

 

III Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (art. 13 pkt 1 lit. c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem prawnie ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)wynikającym z art. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. Poz. 771).

 

IV Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych (art. 13 pkt. 1 lit. e) Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych komornik przekazuje Pani/Pana dane osobowe w toku postępowania egzekucyjnego stronom oraz uczestnikom postępowania, urzędom lub instytucją, a także innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa.

 

V Przekazanie danych osobowych poza EOG (art. 13 pkt. 1 lit. f) Dane osobowe nie są̨ przesyłane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy.*konieczne jest zweryfikowanie czy stosowane w Kancelarii aplikacje nie znajdują się na serwerach poza EOG

 

VI Okres, przez który będą przetwarzane dane osobowe (art. 13 pkt 2 lit. a) Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 14 grudnia2018 r. w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych.

 

VII Prawa podmiotu (art. 13 pkt 2 lit. b) Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w sprawach dotyczących wykonywania czynności w postępowaniu gzekucyjnym i zabezpieczającym oraz innych ustawowych zadań komornika nie przysługuje prawo do usunięcia danych, sprzeciwu i przeniesienia danych. Prawo dostępu do danych osobowych realizowane jest na podstawie zasad określonych w art. 9 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zwanej dalej „k.p.c.”. Sprostowanie danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania realizowane jest wyłącznie na podstawie w zakresie określonym w k.p.c.W przypadku pozyskiwania danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą, Komornikowi Sądowemu przysługuję wyłącznie od zobowiązania przekazania informacji wynikających z art. 14 RODO osobie, której dane pozyskał w inny sposób niż od tej osoby.

 

VIII Skarga w związku z przetwarzaniem danych osobowych (art. 13 pkt 2 lit. d) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych w trakcie prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego narusza przepisy prawa, przysługuje Panu/Pani prawo do zwrócenia się ze skargą do Prezesa UODO z wyłączeniem spraw w zakresie których na czynności podejmowane przez komornika sądowego przysługuje skarga w rygorze art. 767 k.p.c. w tym przypadku adresatem skargi powinien być sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika

 

IX Informacja o obowiązku podania danych (art. 13 pkt 2 lit. e) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Wynika to ze wskazanych powyżej podstaw prawnych oraz jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań Komornika Sądowego.

 

X Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany (art. 13 pkt 2lit. f) Dane osobowe stron oraz uczestników postępowania egzekucyjnego nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Ikona myszy komputerowej